facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

O Nas

Dzia³alno¶æ firmy RENATURA skupia siê na czynnych metodach ochrony ¶rodowiska. Zatrudniamy w swoim zespole ekspertów ornitologów, chiropterologów, herpetologów, botaników, fitosocjologów, rzeczoznawców, chirurgów drzew i akustyków. Chroni±c ¶rodowisko naturalne, w naszych dzia³aniach wykorzystujemy nowoczesne technologie. Dzia³amy na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów ¶rodowiska naturalnego i chronimy je przed nadmiern± eksploatacj±. Specjalizujemy siê w szeroko pojêtej energetyce odnawialnej i wspó³pracujemy z gronem specjalistów in¿ynierów.

Aktualno¶ci

Nowa us³uga bezinwazyjnego badania drzew przy u¿yciu tomografu d¼wiêkowego

Proponowany sposób badania drzew przy wykorzystaniu tomografu d¼wiêkowego (akustycznego), pozwala okre¶liæ wielko¶æ i po³o¿enie obszarów w stanie rozk³adu lub pustych wewn±trz pnia bez niszczenia drzewa.

Metoda badania opiera siê na pomiarach prêdko¶ci d¼wiêku pomiêdzy kilkoma czujnikami rozmieszczonymi dooko³a pnia. Podstawowa zasada pomiaru uwzglêdnia za³o¿enie, ¿e prêdko¶æ obni¿a siê, gdy miêdzy dwoma czujnikami wystêpuje ubytek.


Wiêcej informacji w zak³adce (940) 202-9703

Nowa us³uga inwentaryzacji z drona z kamerami 4K i termowizyjn±

Bezza³ogowy sze¶ciowirnikowiec wyposa¿ony w kamery 4K i termowizyjn± to niewielkich rozmiarów lataj±cy system, który mo¿e spe³niæ wiele zadañ. Mo¿liwe do zrealizowania zadania to m.in.:

  • Inwentaryzacje przyrodnicze
  • Monitoring przyrodniczy flory i fauny
  • Inspekcje w budownictwie, infrastrukturze drogowej, sieciach elektrycznych, ciep³ownictwie
  • Inwentaryzacje procesów geomorfologicznych
  • Tworzenie ortofotomap dla geodezji


5706995543 ¬ród³o: www.yuneec.com

Projekt "Wie¿a dla jerzyków w Gdyni"


W ramach projektu zbudowali¶my pierwsz± na terenie miasta Gdyni WIE¯Ê LÊGOW¡ dla jerzyków z Karwin i okolic. W tym miejscu jerzyki (Apus apus), które utraci³y swoje miejsca gniazdowania w wyniku przprowadzanych termomodernizacji budynków lub szukaj± nowego mieszkania, bêd± mog³y pierwszy raz z³o¿yæ jaja. Taki obiekt, specjalnie dedykowany jerzykom, stanowi jedn± z form kompensacji utraconych miejsc lêgowych. Wie¿a sk³ada siê z kompleksu niewielkich budek lêgowych specjalnie przystosowanych do zasiedlenia przez jerzyki, odpowiednio ocieplonych oraz zabezpieczonych przed wilgoci± i przegrzaniem. W celu zachêcania ptaków do skorzystania z nowego lokum, z g³o¶nika ukrytego w wie¿y mog± byæ emitowane nagrania g³osów doros³ych ptaków. W gdyñskiej wie¿y mo¿e zamieszkaæ do 16-tu par jerzyków, by co roku bezpiecznie i komfortowo wychowywaæ m³ode. Pod wie¿± zosta³a za³o¿ona ³±ka kwietna, która przyci±gnie owady - po¿ywienie dla przysz³ych mieszkañców.

Wiêcej o projekcie mo¿na dowiedzieæ siê na stronie Urzêdu Miasta Gdynia w artykule "Zapraszamy jerzyki do Gdyni"
O naszym projekcie pisali te¿ na portalu www.trojmiasto.pl w artykule "Na Karwinach stanê³a wie¿a dla jerzyków"

Projekt "Ptaki i szyby"

Czy wiesz jak zabezpieczyæ okna przed kolizjami z ptakami?


Do kolizji ptaków z szybami przyczyniaj± siê trzy czynniki:
  1. Refleksy ¶wietlne i powodowany przez nie tzw. efekt lustra, czyli odbijanie siê w szybach pobliskich drzew, krzewów, trawy, nieba, chmur.
  2. Przejrzysto¶æ szk³a - szyby to niewidzialne ¶ciany. W dzieñ ptaki rozbijaj± siê o okna, gdy próbuj± uzyskaæ dostêp do potencjalnych miejsc odpoczynku, punktów l±dowania, czatowni, ¿erowisk, wodopojów i innych atrakcyjnych dla nich miejsc znajduj±cych siê za szklan± "niewidzialn±" ¶cian±.
  3. Efekt latarni morskiej - o¶wietlone budynki przyci±gaj±ce ptaki migruj±ce noc±. O¶wietlenie budynków wieczorem, noc± i wczesnym rankiem stwarza warunki, które s± szczególnie niebezpieczne dla ptaków migruj±cych o tej porze.

Wiêcej informacji w zak³adce "Ptaki i szyby - Ratujemy ptaki w mie¶cie"

Czynna ochrona bagien i torfowisk

¯elazny koñ posiada gumowe g±sienice, które umo¿liwiaj± pracê na podkok³ym terenie bez niszczenia powierzchni, po której siê porusza.


¯elazny koñ (ang. Iron Horse) to maszyna le¶na przeznaczona do prac zwi±zanych z wycink± i pielêgnacj± drzew na mniejsz± skalê. Jest wyposa¿ony w mocn± wyci±garkê, której moment obrotowy mo¿na p³ynnie regulowaæ. Wyci±garka umo¿liwia ³atwe ³adowanie drewnianych k³ód z si³± poci±gow± do 900 kg. Solidna konstrukcja kó³ wózka (tandem opon balonowych) i szerokie gumowe g±sienice sprawiaj±, ¿e maszyna ³atwo i zwinnie przemieszcza siê w trudnym terenie bez niszczenia pod³o¿a, po którym siê porusza. Dziêki du¿ej powierzchni ogumienia, na któr± rozk³ada siê nacisk, mo¿liwe jest poruszanie siê w terenie bagnistym i podmok³ym. Maszyna sprawdzi³a siê przy pracach w Rezerwatach Przyrody, gdzie nale¿y zwracaæ szczególn± uwagê na ochronê ¶rodowiska.

Wiêcej informacji w zak³adce (431) 336-4972

Walka z gatunkami inwazyjnymi

Je¶li masz informacje na temat stanowisk gatunków inwazyjnych,
napisz do nas na: (845) 724-8727.


Wiêcej informacji w zak³adce 4436643197