บริษัท ไอ.ซี.โซลูชั่นส์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

บริษัทไอ.ซี.โซลูชั่นส์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีประสบการณ์ด้าน ธุรกิจเคมี ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ด้วยจิตวิญญาณ ความปรารถนาอย่างแรงกล้า และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในการส่งมอบ บุคลากร บริการ และผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบโจทย์ บุคคล องค์กร และสังคม หล่อหลอม องค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ให้เกิดจุดกำเนิดของความเจริญรุ่งเรืองแนวทางใหม่ ที่เรียกว่า “นวอารยะ” หรือ “Brand New Civilization”

(647) 719-3771