Twój weryfikator

gazów cieplarnianych

GHG Professional sp. z o.o. jest jednostk± ¶wiadcz±c± wy³±cznie us³ugi weryfikacyjne
i szkoleniowe zwi±zane z EU ETS i odnawialnymi ¼ród³ami energii.

Bardzo mi³o nam poinformowaæ Pañstwa, i¿ GHG Professional Sp.z o.o. w drugim okresie funkcjonowania systemu EU ETS weryfikowa³a instalacje ze wszystkich grup emisji (A,B,C) okre¶lonych w Ustawie z dnia 12 czerwca 2015.

Obecnie GHG Professional Sp. z o.o. jest jedn± z wiod±cych jednostek w zakresie weryfikacji nowych dzia³alno¶ci zgodnie z zapisami Dyrektywy 2009/29/WE przeprowadzili¶my dotychczas weryfikacje w nastêpuj±cych rodzajach instalacji:
  • produkcja lub obróbka metali ¿elaznych, w tym stopów ¿elaznych,
  • produkcja lub obróbka metali nie¿elaznych, w tym produkcja stopów,
  • produkcja p³yt gipsowo-kartonowych,
  • produkcja sadzy,
  • produkcja kwasu azotowego,
  • produkcja amoniaku,
  • produkcja chemikaliów organicznych luzem,
  • produkcja wodoru i gazu do syntezy,
  • produkcja wêglanu sodowego oraz wodoro wêglanu sodu.
Nasza komunikatywno¶æ i do¶wiadczenie pozwalaj± na analizê indywidualnych systemów monitorowania zu¿ycia paliw i surowców.