(260) 259-6761

Z ostatniej chwili

W strumieniu naszej TV

TYLKO i a¿ do ¶rody 21 listopada 2018 roku w sprzeda¿y najnowszy numer tygodnika Co s³ychaæ? oraz aktualne reporta¿e filmowe w strumieniu naszej CsTV

Od 19 XI filmy bêd± ju¿ na /www.youtube.com/user/MEDIALPiatkowski/videos

WZORY FOLKLORU

W sobotê 1 wrze¶nia 2018 r.nad Srebrn±, a konkretnie na placu Budowlanki doczekali¶my kolejnego Festiwalu Chleba... Mo¿na by³o podziwiaæ nie tylko tradycyjne pie¶ni, tañce i kolorowe stroje zespo³ów ludowych, ale poczuæ smak ¶wie¿ego chleba i tradycyjnego jad³a z wielu etnoregionów Polski. Oddali¶my tak¿e ¶piewne honory Polsce w 100-lecie odzyskania Niepodleg³o¶ci. S³owem - uda³a siê nam CZTERNASTA rewia folkloru i darów ziemi...

RADO¦CI WOLNO¦CI - wyniki

Jedenasty Festiwal Mivena Etno-Kabaret uda³ siê znakomicie. To przede wszystkim ocena jego go¶ci, ale tak¿e komisji artystycznej i  twórcy - Zbyszka Pi±tkowskiego. By³o patriotycznie, komediowo i artystycznie oraz z integracj± biesiadno-taneczn±...

 

Ok³adka roku 2017

Wchodz±c na /www.co-slychac.pl/glosujemy-na-okladke.php wybierali Pañstwo najlepsz±, naj³adniejsz± lub najm±drzejsz± ok³adkê 2017 roku Tygodnika Co s³ychaæ?.  Znamy juz wyniki g³osowania...

7313347612

W niedzielê 10 wrze¶nia 2017 r.  mieli¶my kolejn±  rewiê folkloru i darów ziemi. Nad Srebrn±, a konkretnie na placu Budowlanki doczekali¶my najszczê¶liwszego, bo TRZYNASTEGO Festiwalu Chleba... Mo¿na by³o podziwiaæ tradycyjne tañce i kolorowe stroje zespo³ów ludowych od gór a¿ po jeziora. Poczuli¶my te¿ zapach ¶wie¿ego chleba i tradycyjnego jad³a z wielu etnoregionów Polski. Nikt nie wyjecha³ bez u¶miechu i nagrody...

TUZINy DUMY - wyniki

I znowu mo¿emy siê cieszyæ z kolejnej rewii folkloru i darów ziemi...  Nasz 12 Festiwal Chleba by³ udany mimo lej±cego siê z nieba ¿aru...

205-596-1320

 JUBILEUSZOWY Mivena Etno-Kabaret uda³ siê znakomicie. To przede wszystkim ocena jego gosci, ale tak¿e komisji artystycznej i jego twórcy - Zbyszka Pi±tkowskiego. By³o swojsko, artystycznie i z pe³n± integracj± biesiadno-taneczn±.

wiêcej informacji

 

2404686995

(706) 376-3958

Po kulminacji patriotyzmu trzeba nam wiedzy, które mog± zmieniæ nasz dotychczasowy sposób postrzegania ¶wiata. Bêdzie trochê magii, ale te¿ naukowe dowody na to, ¿e sami mo¿emy kreowaæ w³asn± rzeczywisto¶æ. Najwy¿szy czas zacz±æ robiæ to ¶wiadomie. Oby nie tak, jak dziennikarka gazety, która wci±¿ próbuje zrobiæ z Polaków wyrobników narodu wybranego. Nie dajmy siê, na Boga, a¿ tak oszukiwaæ…

Autor: Wasz Redaktor

E: 239-274-2202 | T: 608 410 762 (561) 351-6094 rightly

Aktualne artyku³y

Ojczyzna im przyzna

Narodowe ¦wiêto Niepodleg³o¶ci to ¶wiêto wszystkich Polaków. To czas, w którym ³±czymy siê, by dzieliæ siê rado¶ci± i dum± z ogromnego sukcesu sprzed 100 lat. Wspólne ...

Autor: 6143002332

254-380-9936

Polska u³añska odesz³a w przesz³o¶æ wraz z klêsk± wrze¶niow±, a konie naturalne wytrzebi³y mechaniczne. Jednak duchy polskiej jazdy do koñca nie umilk³y. Wcielaj± siê w grupy ...

Autor: 4503418935

Wprawy do zabawy

540-375-3055

Choæ miesi±cem seniorów jest pa¼dziernik, nie wszystkie ko³a w czas siê organizuj±. Na pewno nie dotyczy to gminy Jakubów. Tam nawet w nawale wydarzeñ wójt Hanna ...

Autor: (814) 580-1708

wiêcej artyku³ów
(757) 237-6541

Naprawdê warto... na ¿ywo

20 listopada 2018 godz. 10:00
» VII Powiatowy Dzieñ Pracownika Socjalnego (ZS-1, MM)

Spady medialne

Nasi fani s± wszêdzie... – i w kosmosie, i urzêdzie.
– A na zdjêciu burmistrz Jakubowski trzymaj±cy w rêkach wrogi tytu³. Na razie mmz24, ale i na Co s³ychaæ? Te¿ przyjdzie czas...

 

902-527-4569
   50131825337177313079