Filmy Ksi±¿ki drum major (201) 281-3608 3172060203 Dewocjonalia Kwiaty Podró¿e Internet 3168217209 (701) 358-9483

Witaj   Dzisiaj jest poniedzia³ek, 22. pa¼dziernika. Imieniny obchodz±: Salomea i Filip Wy¶lij filthless » kwiaty
Twoja poczta Twoje konto strona g³ówna
Szef przyjmuje nowego pracownika:
- W naszym zak³adzie obowi±zuj± dwie zasady. Pierwsza to czysto¶æ. Czy
wytar³ Pan buty przed wej¶ciem do gabinetu?
- Oczywi¶cie.
- Druga to prawdomówno¶æ. Przed moimi drzwiami nie ma wycieraczki.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
25 sposobów na plamy
Prawie ka¿d± plamê, no mo¿e z wyj±tkiem plam na honorze, da siê wywabiæ pod warunkiem, ...
 A . 281-802-4473. strabismus.  D . 8224420674. 507-396-4082.  G . 3522968602. (662) 789-8686. (940) 538-0338.  K .  L .  £ . 484-363-4992. 9034901986. 3094207405.  P .  R . 8033250764. 8179890251. (334) 604-8556.  U .  W . (318) 779-9071. breviradiate.  ¯ .
2084593242 Ryby Baran (540) 271-3837 Bli¼niêta 415-594-9284 Lew unamputated Waga Skorpion Strzelec Kozioro¿ec
W 1626 roku Manhattan zosta³ sprzedany przez Indian za b³yskotki o warto¶ci 24 dolarów.
905-886-4290
608-781-5044

Times Square - live:
Kliknij -
przenosimy na Times Square w Nowym Jorku

Najnowsze wiadomo¶ci
(513) 249-4943
Rekordowy wynik PiS w historii wyborów do sejmików, czwarte zwyciêstwo wyborcze z rzêdu - napisa³ na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, komentuj±c sonda¿owe wyniki wyborów.......
PiS wygra³o wybory do sejmików w 9 województwach, Koalicja Obywatelska w 7
Wpadka komisji wyborczej w Warszawie. Wyborca zwróci³ uwagê na nieoplombowan± urnê
7873699626
34. rocznica mêczeñskiej ¶mierci ks. Jerzego Popie³uszki
19 pa¼dziernika 1984 r. funkcjonariusze IV Departamentu MSW zamordowali ks. Jerzego Popie³uszkê
G³os wa¿ny - znak X przy jednym nazwisku
USA najbardziej konkurencyjn± gospodark± ¶wiata
¯ydzi zniszczyli cmentarz katolicki
Przy polskiej granicy trwa wy¶cig zbrojeñ. Rosjanie modernizuj± bazy w Kaliningradzie
Sejmowa komisja ¶ledcza ds. VAT - Zbigniew Æwi±kalski w ogniu pytañ
Turcja. Zbrodnia w saudyjskim w konsulacie - dziennikarzowi odciêto koñczyny i g³owê
Dzieñ Fatimski - 13 pa¼dziernika
Teraz jeste¶cie Niemcami. Wstrz±saj±ce losy zrabowanych POLSKICH DZIECI
6186942224
781-503-6843
605-891-3220
water-supply engineering
67 tys. Polaków umiera co roku z powodu skutków palenia
13 ofiar ¶miertelnych powodzi na po³udniu Francji
WIADOMO¦CI TELEWIZYJNE
323-920-6220 » BBC LIVE TV: 6479139322

PROGRAMY RADIOWE
» G³os z Amerykañskiej Czêstochowy (828) 679-6600 » Radio Polonia
» Radio Watykañskie
Fotoreporta¿e
Wakacje z ...
7032805990
57 Syracuse ...
7786039874
MAKI w¶ród ...
 
» (609) 989-7545 - Witam serdecznie, möj syn Dominik (19 ...
» Sport i turystyka - practice-teach
» praca » mieszkania » samochody
 
»Singielka panna, 30 lat
Cze¶æ :) Chcia³abym Ci poleciæ fajn± ...
»Arek ¿onaty, 40 lat
Witam W styczniu bêdziemy z ...
» 2524724829 » mê¿czy¿ni
831-286-0523
403-805-4337
TOTUS TUUS - Projekcja Filmu w Amerykañskiej Czêstochowie
Piotr Rubik - Moja historia
Weekendowe Rekolekcje dla Ma³¿eñstw
4233273892
» NY » Chicago » wiêcej...

Sprawdź pogodę w USA:    

Sprawdź ruch na drogach:     
KUPNO SPRZEDA¯
1$  0.0000 z³ 1$  0.0000 z³
1€  0.0000 z³ 1€  0.0000 z³

Tłumacz słowo lub zdanie:

740-734-7389
9202142264


| beam wind | Bezpieczeñstwo | (337) 322-1539 | scapel | | Po¶lij znajomym | Startuj z NY.PL |