Witamy w naszej firmie

Firma JOLWORK jest bezpo¶rednim producentem worków bankowych i pocztowych oraz portfeli do wrzutni i opakowañ na dokumenty dla archiwów oraz firm niszcz±cych i archiwizuj±cych. Dzia³amy na rynku banków i zabezpieczeñ od 2000 roku.
Zajmujemy siê tak¿e produkcj± i dostaw± po¶cieli, rêczników oraz zas³on i obrusów, przeznaczonych dla hoteli, o¶rodków szkoleniowo-wypoczynkowych, pensjonatów i szpitali.
Nasze worki i portfele s± sprzedawane przez wiele firm. S± to wyroby najwy¿szej jako¶ci, zgodne z Polsk± Norm± PN-84538. Ka¿dorazowo na ¿±danie przedstawiamy certyfikaty dotycz±ce u¿ytej tkaniny. Dobieramy tkaniny i rozmiary w zale¿no¶ci od potrzeb klienta. Nasza zdolno¶æ produkcyjna to oko³o 100 sztuk poftfeli i oko³o 3000 sztuk worków dziennie, w zale¿no¶ci od rozmiaru.

Produkujemy równie¿ wyroby po¶cielowe, rêczniki, zas³ony i obrusy z wysokiej jako¶ci surowców, np.:

  • tkanin bawe³nianych 100%,
  • tkanin bawe³niano-lnianych,
  • tkanin bawe³niano-poliestrowych.
Worki bankowe i pocztowe oraz worki fortyfikacyjne produkujemy z tkanin polipropylenowych, poliestrowych, lnianych, jutowych i bawe³nianych.
W ofercie posiadamy równie¿ worki bankowe i pocztowe wykonane metod± okr±g³otkan± (spód i boki worka ³±czone metod± tkack±).
Szwalnia przyjmuje tak¿e zlecenia na przeszycia tkanin (obrusy, po¶ciel, zas³ony, rêczniki).
W przypadku zainteresowania naszymi wyrobami, kalkulacjê prze¶lemy po zapoznaniu siê z nades³anymi przez Klienta materia³ami. Zapewniamy o naszej du¿ej elastyczno¶ci w kwestiach procesu produkcji oraz warunków handlowych.
Chêtnie udzielimy Pañstwu dodatkowych informacji, które niew±tpliwie pozwol± podj±æ dobre dla obu stron decyzje.

OFERTA

KONTAKT